ជុន គីម

ជុន គីម

Chon Kim

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning