តាំង ស្រ៊ុនហ៊រ

តាំង ស្រ៊ុនហ៊រ

Tang Srunhor

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី IT Step Academy

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning