រ៉ុង នាងម៉េង

រ៉ុង នាងម៉េង

Rong Neang Meng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី AIS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++