កែវ សុវណ្ណរតនៈ

កែវ សុវណ្ណរតនៈ

Keo Sovannratanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី AIS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++