លាប លីហួរ

លាប លីហួរ

Leap Lyhour

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Khemarak University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming