ស្រូយ ឆាយហ៊ួរ

ស្រូយ ឆាយហ៊ួរ

Sroy ChhayHour

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++