តាំង ស៊ុនលី

តាំង ស៊ុនលី

Taing Sunly

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation