តាំង ស៊ុនលី

តាំង ស៊ុនលី

Taing Sunly

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NPIC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation