ម៉ៅ វណ្ណៈ

ម៉ៅ វណ្ណៈ

Mao vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C/C++