ម៉ៅ វណ្ណៈ

ម៉ៅ វណ្ណៈ

Mao vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation