ញឹម ចន្ទ័ភក្រ្តា

ញឹម ចន្ទ័ភក្រ្តា

Nhim Chom Pheakra

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation