ផង ថានិម្មិត

ផង ថានិម្មិត

Phorn Thanimet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation