ផង ថានិម្មិត

ផង ថានិម្មិត

Phorn Thanimet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation