តាន់ ងួននីនី

តាន់ ងួននីនី

Tan nguonnyny

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាល័យក្រុងព្រះស៊ីហនុ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++