រ៉ុង នាងម៉េង

រ៉ុង នាងម៉េង

Rong NeangMeng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី American Intercon School-AIS

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation