ទេព ចន្ទ័រ័ត្ន

ទេព ចន្ទ័រ័ត្ន

Tep ChanRath

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning