សេង ចាន់ធឿន

សេង ចាន់ធឿន

Seng Chanthoeun

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Python