លី ហ្គេកស៊ីម

លី ហ្គេកស៊ីម

Ly GechSim

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++