លី ហ្កេកស៊ីម

លី ហ្កេកស៊ីម

Ly GechSim

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++