រ៉ា ចាន់មិនា

រ៉ា ចាន់មិនា

Ra Chanminea

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL