កៅ វឌ្ឍនា

កៅ វឌ្ឍនា

Kao Vatana

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++