ឆាង ពិសិដ្ឋ

ឆាង ពិសិដ្ឋ

Chhang Pesith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing