ពិសិដ្ឋ សេរីវឌ្ឍនៈ

ពិសិដ្ឋ សេរីវឌ្ឍនៈ

Piseth Sereyvathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning