ឡុង ម៉េងទ្រី

ឡុង ម៉េងទ្រី

Long Mengtry

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP