យ៉ង់ លីសុវណ្ណ

យ៉ង់ លីសុវណ្ណ

Yang LySovann

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា