ប៉ុល​ សុខជាតិ

ប៉ុល​ សុខជាតិ

Pol Sokcheat

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation