សុផាត​ សុភក្រ្តា

សុផាត​ សុភក្រ្តា

SOPHAT SOPHEAKTRA

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network