ម៉ា ខេមរៈបណ្ឌិត

ម៉ា ខេមរៈបណ្ឌិត

Ma Khemrukbundet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS