ចន្នី នាត

ចន្នី នាត

Channy Neat

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP
  2. C# Beginning