សុត រក្សា

សុត រក្សា

Sot Raksa

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C++OOP