ឡោ លីមហ៊ី

ឡោ លីមហ៊ី

Lor Limhy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++