សួង សីហា

សួង សីហា

Soung Seyha

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++