ហ៊ លាងហៃ

ហ៊ លាងហៃ

Hor Leanghai

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Beginning