អៀន សុធីរិទ្ឋ

អៀន សុធីរិទ្ឋ

Ean Sothyridh

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Westline School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++