លី គីមសួគ៌

លី គីមសួគ៌

Ly Kim Suor

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop