ហេង លាងស្រុង

ហេង លាងស្រុង

Heng LeangSrong

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation