ឡាវ ស្រ៊ុនឆាយ

ឡាវ ស្រ៊ុនឆាយ

Lav Srunchhay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Institute of Foreign Languages-វិទ្យាស្ថាន ភាសាបរទេស

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++