យូ លីហួ

យូ លីហួ

You Ly Hour

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)-ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation