នុត ប៊ុណ្ណារ័ត្ន

នុត ប៊ុណ្ណារ័ត្ន

Nut Bunnarot

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++