ហ៊ីន វីរៈ

ហ៊ីន វីរៈ

Hin Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator