នង កូស៊ីយ៉ា

នង កូស៊ីយ៉ា

Nong Kosiya

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Website Design With CSS