ប៉ែន វិសារ

ប៉ែន វិសារ

Pen Visa

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. Computer Foundation
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming