ប៉ែន វិសារ

ប៉ែន វិសារ

Pen Visa

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C/C++
  3. Java Programing
  4. Computer Foundation
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming