ហួត សុខហៃ

ហួត សុខហៃ

Hourt Sokhai

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning