អាត វាសនា

អាត វាសនា

Art veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning