ខៃ លីហ័រ

ខៃ លីហ័រ

Khay Lyhoir

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Cambodia International Cooperation Institute -CICI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming