ហ៊ាង ហូល្លី

ហ៊ាង ហូល្លី

Heang Holy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++