សៀន ផាសិទ្ឋ

សៀន ផាសិទ្ឋ

Sean Pairsith

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP