សាន មុនីរ័ក្ស

សាន មុនីរ័ក្ស

San Monyreak

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap