បូរ៉ា ឬទ្ឋី

បូរ៉ា ឬទ្ឋី

Bora Rithy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS