ហ៊ិន ភ័ក្រសុវណ្ណ

ហ៊ិន ភ័ក្រសុវណ្ណ

Hin Pheaksovann

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator