ហាក់ សេងហ័ន្ន

ហាក់ សេងហ័ន្ន

Hak Senghoin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី DRC Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++