ចាន់ ប៊ុននីត

ចាន់ ប៊ុននីត

Chan Bunnet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី nstitute of Technology of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++