ស៊ុន ចាន់ណូរ៉ា

ស៊ុន ចាន់ណូរ៉ា

Sun channora

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming