ស៊ុន ចាន់ណូរ៉ា

ស៊ុន ចាន់ណូរ៉ា

Sun channora

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming