នេត សុជីវន្ត

នេត សុជីវន្ត

Neth Soghivoan

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++